https://mobirise.com/

Обов’язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків

Обов’язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків

1.Страховими випадками за даним Договором є:

   1. смерть працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків;
   2. визнання працівника інвалідом внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків;
   3. тимчасова втрата працездатності працівником внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків;
   4. інфікування працівника вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків.

Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, які настали в період дії Договору страхування

1.Страхові виплати здійснюються:

   1. у разі смерті працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків, - у розмірі десятирічної  заробітної плати померлого за останньою займаною ним посадою;
   2. у разі визнання працівника інвалідом внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків:
    1. I групи - у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
    2. II групи - у розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
    3. III групи - у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   3. у разі тимчасової втрати працездатності працівником внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним службових обов'язків - за кожну добу 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, але не більш як 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час тимчасової втрати працездатності протягом дії договору обов'язкового страхування;
   4. у разі інфікування працівника вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків - у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  1. Страхові суми виплачуються з урахуванням рівня неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день виплати.
  2. Вимогу про виплату страхової суми застрахований працівник (спадкоємець) може пред'явити страховику протягом трьох років від дня настання страхового випадку.
  3. Виплата страхової суми застрахованому працівнику (спадкоємцю) здійснюється страховиком на підставі:
   1. заяви працівника (спадкоємця), складеної за зразком згідно з додатком до Порядку;
   2. витягу із журналу реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом, який ведеться у порядку, затвердженому МОЗ України;
   3. довідки про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини, проведене протягом 5 днів після аварії, з негативним результатом;
   4. довідки про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини, проведене протягом перших трьох місяців після аварії, з позитивним результатом;
   5. довідки про термін тимчасової непрацездатності або довідки спеціалізованої установи про встановлення інвалідності, а у разі смерті працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків, - медичної довідки із зазначенням причини смерті, копії свідоцтва про смерть та документа про правонаступництво.
  4. Довідка про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини видаються лікувально-профілактичними закладами у порядку, який визначається МОЗ України.
  5. Рішення про страхову виплату або відмову у виплаті приймається Страховиком протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання останнього з усіх  необхідних документів і оформляється страховим актом.
  6. Страховик здійснює страхову виплату протягом 10 (десяти) банківських днів після прийняття рішення про здійснення страхової виплати.
  7. У разі відмови у здійсненні страхової виплати Страховик повинен у десятиденний строк повідомити про це Застраховану особу або її спадкоємців, а також Страхувальника, в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.
  8. Страхова сума виплачується незалежно від виплат державного соціального страхування, соціального забезпечення та у порядку відшкодування збитків.
  9. Виплата страхової суми у разі смерті чи настання інвалідності застрахованого працівника провадиться з вирахуванням раніше сплачених страхових сум.